THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 MIỀN TRUNG VIP

NGÀY GIẢI 8 MT KẾT QUẢ
22-02-2019
21-02-2019 Bình Định 04,Quảng Bình 25,Quảng Trị 48 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-02-2019 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 69 Miss
19-02-2019 Đắc Lắc 69,Quảng Nam 07 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-02-2019 Phú Yên 03,Thừa Thiên Huế 97 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-02-2019 Khánh Hòa 40,Kon Tum 33 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-02-2019 Đà Nẵng 69,Đắc Nông 98,Quảng Ngãi 42 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-02-2019 Gia Lai 43,Ninh Thuận 81 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-02-2019 Bình Định 93,Quảng Bình 90,Quảng Trị 64 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-02-2019 Đà Nẵng 50,Khánh Hòa 83 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-02-2019 Đắc Lắc 14,Quảng Nam 57 Miss
11-02-2019 Phú Yên 33,Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-02-2019 Khánh Hòa 57,Kon Tum 92 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-02-2019 Đà Nẵng 73,Đắc Nông 09,Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-02-2019 Gia Lai 42,Ninh Thuận 99 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-02-2019 Bình Định 86,Quảng Bình 72,Quảng Trị 34 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-02-2019 Đà Nẵng 18,Khánh Hòa 04 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-02-2019 Đắc Lắc 27,Quảng Nam 62 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-02-2019 Phú Yên 11,Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-02-2019 Khánh Hòa 11,Kon Tum 89 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-02-2019 Đà Nẵng 85,Đắc Nông 24,Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-02-2019 Gia Lai 62,Ninh Thuận 51 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-01-2019 Bình Định 67,Quảng Bình 59,Quảng Trị 67 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-01-2019 Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 77 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-01-2019 Đắc Lắc 64,Quảng Nam 95 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-01-2019 Phú Yên 07,Thừa Thiên Huế 48 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-01-2019 Khánh Hòa 26,Kon Tum 07 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-01-2019 Đà Nẵng 98,Đắc Nông 34,Quảng Ngãi 90 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-01-2019 Gia Lai 27,Ninh Thuận 09 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-01-2019 Bình Định 86,Quảng Bình 60,Quảng Trị 09 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-01-2019 Đà Nẵng 61,Khánh Hòa 82 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-01-2019 Đắc Lắc 70,Quảng Nam 53 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-01-2019 Phú Yên 24,Thừa Thiên Huế 21 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-01-2019 Khánh Hòa 30,Kon Tum 50 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-01-2019 Đà Nẵng 99,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-01-2019 Gia Lai 78,Ninh Thuận 47 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-01-2019 Bình Định 04,Quảng Bình 76,Quảng Trị 72 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-01-2019 Đà Nẵng 52,Khánh Hòa 68 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-01-2019 Đắc Lắc 95,Quảng Nam 47 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-01-2019 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-01-2019 Khánh Hòa 12,Kon Tum 20 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-01-2019 Đà Nẵng 11,Đắc Nông 16,Quảng Ngãi 93 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-01-2019 Gia Lai 50,Ninh Thuận 50 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-01-2019 Bình Định 02,Quảng Bình 71,Quảng Trị 04 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-01-2019 Đà Nẵng 20,Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-01-2019 Đắc Lắc 38,Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-01-2019 Phú Yên 17,Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-01-2019 Khánh Hòa 83,Kon Tum 00 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-01-2019 Đà Nẵng 79,Đắc Nông 84,Quảng Ngãi 27 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-01-2019 Gia Lai 06,Ninh Thuận 02 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-01-2019 Bình Định 83,Quảng Bình 87,Quảng Trị 99 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-01-2019 Đà Nẵng 91,Khánh Hòa 22 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-01-2019 Đắc Lắc 04,Quảng Nam 05 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-12-2018 Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 57 Miss
30-12-2018 Khánh Hòa 65,Kon Tum 21 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-12-2018 Đà Nẵng 84,Đắc Nông 62,Quảng Ngãi 64 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-12-2018 Gia Lai 09,Ninh Thuận 53 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-12-2018 Bình Định 91,Quảng Bình 80,Quảng Trị 08 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-12-2018 Đà Nẵng 27,Khánh Hòa 59 Miss
25-12-2018 Đắc Lắc 06,Quảng Nam 85 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-12-2018 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế