THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MT KẾT QUẢ
26-03-2019
25-03-2019 Phú Yên 95,Thừa Thiên Huế 74 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-03-2019 Khánh Hòa 31,Kon Tum 89 Win Kon Tum
23-03-2019 Đà Nẵng 44,Đắc Nông 98,Quảng Ngãi 85 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-03-2019 Gia Lai 69,Ninh Thuận 88 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-03-2019 Bình Định 33,Quảng Bình 51,Quảng Trị 44 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-03-2019 Đà Nẵng 81,Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-03-2019 Đắc Lắc 55,Quảng Nam 08 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-03-2019 Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 00 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-03-2019 Khánh Hòa 30,Kon Tum 59 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-03-2019 Đà Nẵng 82,Đắc Nông 64,Quảng Ngãi 66 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-03-2019 Gia Lai 01,Ninh Thuận 52 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-03-2019 Bình Định 71,Quảng Bình 30,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-03-2019 Đà Nẵng 15,Khánh Hòa 01 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-03-2019 Đắc Lắc 69,Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-03-2019 Phú Yên 11,Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-03-2019 Khánh Hòa 78,Kon Tum 26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-03-2019 Đà Nẵng 74,Đắc Nông 36,Quảng Ngãi 77 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-03-2019 Gia Lai 95,Ninh Thuận 20 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-03-2019 Bình Định 61,Quảng Bình 24,Quảng Trị 15 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-03-2019 Đà Nẵng 75,Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-03-2019 Đắc Lắc 44,Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-03-2019 Phú Yên 34,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-03-2019 Khánh Hòa 66,Kon Tum 27 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-03-2019 Đà Nẵng 69,Đắc Nông 98,Quảng Ngãi 11 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-03-2019 Gia Lai 41,Ninh Thuận 33 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-02-2019 Bình Định 08,Quảng Bình 02,Quảng Trị 79 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-02-2019 Đà Nẵng 16,Khánh Hòa 43 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-02-2019 Đắc Lắc 66,Quảng Nam 69 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-02-2019 Phú Yên 59,Thừa Thiên Huế 46 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-02-2019 Khánh Hòa 82,Kon Tum 49 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-02-2019 Đà Nẵng 38,Đắc Nông 88,Quảng Ngãi 40 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-02-2019 Gia Lai 68,Ninh Thuận 65 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-02-2019 Bình Định 05,Quảng Bình 11,Quảng Trị 90 Miss
20-02-2019 Đà Nẵng 76,Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-02-2019 Đắc Lắc 28,Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-02-2019 Phú Yên 46,Thừa Thiên Huế 62 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-02-2019 Khánh Hòa 03,Kon Tum 20 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-02-2019 Gia Lai 43,Ninh Thuận 64 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-02-2019 Bình Định 11,Quảng Bình 61,Quảng Trị 21 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-02-2019 Đà Nẵng 51,Khánh Hòa 69 Miss
12-02-2019 Đắc Lắc 62,Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-02-2019 Phú Yên 41,Thừa Thiên Huế 93 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-02-2019 Khánh Hòa 66,Kon Tum 40 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-02-2019 Đà Nẵng 84,Đắc Nông 74,Quảng Ngãi 70 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-02-2019 Gia Lai 15,Ninh Thuận 14 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-02-2019 Bình Định 99,Quảng Bình 18,Quảng Trị 07 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-02-2019 Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 13 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-02-2019 Đắc Lắc 07,Quảng Nam 21 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-02-2019 Phú Yên 53,Thừa Thiên Huế 08 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-02-2019 Khánh Hòa 66,Kon Tum 78 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-02-2019 Đà Nẵng 05,Đắc Nông 24,Quảng Ngãi 38 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-02-2019 Gia Lai 85,Ninh Thuận 87 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-01-2019 Bình Định 44,Quảng Bình 16,Quảng Trị 32 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-01-2019 Đà Nẵng 90,Khánh Hòa 96 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-01-2019 Đắc Lắc 04,Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-01-2019 Phú Yên 43,Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-01-2019 Khánh Hòa 09,Kon Tum 81 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-01-2019 Đà Nẵng 55,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 20 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-01-2019 Gia Lai 27,Ninh Thuận 07 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-01-2019 Bình Định 05,Quảng Bình 31,Quảng Trị 09 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị